Hayvan Hastalıkları Rehberi

Leptospiroz

 

Leptospiroz süt ve besi sığırı sürülerinde yaygın bir enfeksiyondur. Kısırlık, abort ve kötü süt verimi gibi ekonomik kayıplara sebep olabilir.

Leptospira insanlarda şiddetli baş ağrısı ve grip benzeri semptomlara yol açar ama etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Süt sığırı işletmecileri sağım esnasında saçılan idrarın bulaşması ile risk altına girerler. Pastörizasyon sütteki bütün Leptospira organizmalarını yok eder.

 

Etken ve Bulaşma

Leptospira, İnsan ve hayvanlarda Leptospira interrogans grubu içerisinde yer alan 23 serogrup altında yaklaşık 240 serotip tarafından oluşmaktadır. Enfeksiyon enfekte idrar ile temas ya da abort sonrası ortaya çıkan atıklardan kaynaklanmaktadır.

Leptospira kuru ortama, güneş ışığına, pH > 5.8 veya aşırı sıcaklığa karşı duyarlıdır. Leptospira haşere ve yabani hayat ile taşınmaz, fakat koyunlar bakteriyi taşıyıp yayabilmektedir.

Leptospira için önemli risk faktörleri:

  • Açık sürüler
  • Boğa kullanımı
  • Meraların ve su kaynaklarının ortak kullanımı
  • Koyunlarla diğer hayvan türleri ile karışık otlatma

 

Klinik Belirtiler

Sığırlar enfeksiyona maruz kaldıktan 2-7 gün içerisinde sütte ani düşüş görülür. Meme sarkık ve yumuşaktır,  kolostrum sütü gibi salgılanır ve kanlıdır. Belirtiler fark edilmeyecek kadar hafif olabilir ama bazı ineklerde iştahsızlık, yüksek ateş ile birlikte uyuşukluk ve gerginlik görülebilir. Abort enfeksiyonu takiben 3 ila 12 haftada oluşabilir. Abortların büyük bir bölümü gebeliğin son 3 ayında gerçekleşir, prematüre ve zayıf buzağı doğumları da görülür.

 

Tedavi

Leptospira ve zoonotik risk yayılımını azaltmak için süt veriminde düşüş olgularının antibiyotik tedavisi önerilmektedir. Antibiyotik tedavisi sığır enfeksiyonunu önemli ölçüde ortadan kaldırır.

 

Aşılama ve Korunma

Aşılama ve  antibiyotik tedavisi leptospira riskini azaltmak için kullanılabilir. Aşılama açık sürüler için 6 ayda bir kapalı sürüler için yılda bir kere olarak yapılır. Aşılanmış ineklerden doğan buzağılar yaklaşık altı ay boyunca anneden aldıkları bağışıklığı koruyacaktır.

Enfeksiyona maruz kalan hayvanlar 3 hafta boyunca sürüden izole edilmelidir. Sürüye katılmadan önce 10-14 gün ara ile iki sefer tedavi edilmelidir.

 

Tanı

Serolojik testler kullanımı sınırlıdır çünkü mikroaglütinasyon testi (MAT) titresi enfeksiyondan sonra hızla düşebilir ve aborttan sonra negatif olabilir. Pozitif bir sonuç daha önce gerçekleşmiş bir enfeksiyonu gösteriyor olabilir.

Bununla birlikte pek çok ELISA testi mevcuttur, ayrıca karaciğer, akciğer, beyin, böbrek, fetüs,  kan ve vücut sıvılarında da PCR yöntemi ile DNA tespiti yapılmaktadır.

 


Hastalık kategorisi: Üreme , Zoonoz , Nörolojik
Hastalığın görüldüğü ırklar: Sığır , Koyun-Keçi