Hayvan Hastalıkları Rehberi

Köpek Gençlik Hastalığı – CDV

Köpek Gençlik Hastalığı – CDV (Köpek Distemper)

Distemper, Morbillivirüs cinsi , Paramyxoviridae familyasının zarflı, tek zincirli bir RNA virüsünün neden olduğu oldukça bulaşıcı bir viral enfeksiyondur .

Köpek distemper virüsü, köpekleri, yaban gelinciği ve rakun da dahil olmak üzere diğer memelileri enfekte eder. Enfeksiyon 20 haftalıktan küçük yavrularda en yaygın olmasına rağmen, daha önce aşılanmamışsa her yaştan köpekler hassastır. Yerli kediler, distemper riski altında değildir (Kedi panleukopeni, bazen kedi distemper olarak adlandırılsa da köpek distemper ile ilişkili değildir). Köpek distemperinin insanlar için kanıtlanmış bir risk yoktur.

Köpek Distemper'in Klinik Belirtileri

Üst veya alt solunum yolu enfeksiyonu ve gastrointestinal klinik belirtilere dayanarak bir distemper tanısı konulmamalıdır. Distemper'i daha çok düşündüren ancak daha az sıklıkta görülen klinik bulgular; nörolojik, oküler ve dermatolojik işaretlerdir.

Solunum belirtileri

Burun akıntısı

Oküler akıntı

Öksürme

Dispne (nefes almada zorluk)

Pnömoni (alt solunum yolu hastalığı)

Solunum belirtilerinin tanısal değeri: Üst solunum belirtileri tek başına köpek enfeksiyöz solunum hastalığı kompleksi (diğer adıyla “köpek öksürüğü”) nedeniyle distemperden çok daha olasıdır. Distemper şüphesi, zatürree ilerlemesi, 2 haftalık tedaviden sonra belirtilerin kötüleşmesi veya aşağıda listelenen diğer belirtilerin gelişmesi ile artar. Bununla birlikte, barınak köpeklerinde üst solunum yolu enfeksiyonuna eşlik eden pnömoni ve GI belirtileri, distemper'in yanı sıra birçok başka nedene sahip olabilir.

Oküler işaretler

Anterior üveit (gözün ön odasının iltihabı; korneanın bulanık görünmesine ve / veya irisin görünüşünde değişikliklere neden olabilir)

Keratokonjonktivit sicca (KCS = kuru göz)

Optik nevrit (optik sinirin iltihabı-ani körlüğe neden olabilir)

Retina dejenerasyonu veya ayrılması (görme bozukluğuna neden olabilir)

Oküler işaretlerin tanısal değeri: Bu işaretler nispeten nadirdir, ancak diğer sistemik işaretlerle birlikte görüldüğünde, distemper şüphesini büyük ölçüde arttırırlar.

Gastrointestinal (GI) belirtileri

Anoreksiya (iştah kaybı)

Kusma

İshal (kanlı olabilir)

Gastrointestinal (GI) işaretlerin tanısal değeri: Tutarlı yaş ve maruziyet öyküsü olan bir köpekte GI belirtileri Üst solunum yolu hastalıkları belirtileri ile birlikte görüldüğünde, distemper için daha fazla şüphe duyulabilir.  Bununla birlikte, Parvovirüs, iç parazitler, stres, diyetteki değişiklik veya antibiyotik reaksiyonu gibi GI belirtilerinin diğer nedenleri göz önünde bulundurulmalıdır. Şiddetli GI bulguları solunumsal işaretlerle birlikte ortaya çıktığında ve bu işaretler 1 haftadan daha uzun süre devam ettiğinde şüpheler büyük ölçüde artar.

Nörolojik belirtiler

Genellikle sistemik belirtilerden 1-3 hafta sonra ortaya çıkar, ancak haftalar hatta aylar sonra da ortaya çıkabilir

Çok değişkendir ve şunları içerebilir:

Nöbetler (fokal veya jeneralize)

Zayıflık veya felç

Vestibüler işaretler (kafa eğimi, denge kaybı veya kendi çevresinde dönme)

Miyoklonus (kas seğirmesi / istemsiz kasılma)

Aşırı hassasiyet

Boyun ağrısı / sertliği

Davranış değişiklikleri

Nörolojik belirtilerin tanısal değeri:

Yüksek risk geçmişi olan (aşılanmamış veya eksik aşılanmış, olası maruz kalma) genç bir köpekte nörolojik işaretlerin ortaya çıkması, diğer klinik belirtilere bakılmaksızın distemper için oldukça şüpheli bir durumdur. Nörolojik işaretlerin yukarıda listelenen diğer işaretlerle (solunum, GI, oküler, cilt) birlikte görünmesi, distemper'in neredeyse teşhisidir.

Dermatolojik işaretler

Püstüler dermatit (cilt döküntüsü- uygun bir prognoz ile ilişkili)

Nazal ve dijital hiperkeratoz (burun ve ayak pedlerinde kalınlaşma- kötü prognoz ve nörolojik hastalığa ilerleme ile ilişkili)

Dermatolojik işaretlerin tanısal değeri: Oküler işaretlerle aynı. Nazal ve dijital hiperkeratoz dikkatle yorumlanmalıdır, çünkü kronik burun akıntısı burun dokusunun hafif proliferasyonuna neden olabilir ve köpek kulübesi zeminlerindeki sert dezenfektanlarla temas hafif ayak tabanı değişikliklerine neden olabilir.

Klinik patoloji bulguları (kan çalışmasında bulgu)

Enfeksiyonun ilk haftasında yaygın olan lenfopeni (azalmış beyaz kan hücresi sayısı)

Trombositopeni (trombosit sayısında azalma) mümkün ancak daha az yaygın

Sekonder bakteriyel enfeksiyonun varlığına bağlı olarak spesifik olmayan diğer değişiklikler.

Canine Distemper Virüsü Tanısı

RT-PCR (ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu):

Viral RNA; solunum sekresyonları, beyin omurilik sıvısı, dışkı ve / veya idrarda (virüsün lokalizasyonuna bağlı olarak) tespit edebilir.

Teşhis değeri: Özellikle hastalığın seyrinin sonlarında numuneler alındığında oluşabilecek negatif sonuç yanıltıcı olabilir. Aşıdan 1-3 hafta sonra yanlış pozitifler mümkündür.

Seroloji :

Aşılama, doğal enfeksiyondan ayırt edilemeyen antikor titreleri üretir. Bununla birlikte, yakın zamanda aşılanmadığı bilinen köpeklerde yardımcı olabilir.

IgM:

ELISA ile ölçülen serum antikorları.

Tanısal değer: Aşılamadan sonraki 3 hafta içinde pozitif sonuçlar alınabilir. Aksi takdirde, pozitif bir sonuç distemper enfeksiyonunun iyi bir göstergesidir. IgM antikorları doğal hastalıklarda yaklaşık 5-12 hafta devam eder. Antikor yanıtı geliştirmeden akut olarak ölen köpeklerde ve ayrıca kronik olarak enfekte olmuş köpeklerde.yanlış negatif sonuçlar ortaya çıkabilir.

IgG:

Yükselen titreleri tespit etmek için iki hafta arayla alınan 2 serum örneğindeki seri titreler.

Teşhis değeri: Son bir ay içinde aşılanmadığı bilinen bir köpekte, artan titreler enfeksiyonun göstergesidir. Dört kattan daha fazla bir artış, yakın zamanda aşılanmış bir köpekte bile enfeksiyonun göstergesidir. IgG titresinde daha az dramatik artışa enfeksiyon veya son aşılama neden olabilir. IgM'de olduğu gibi yanlış negatifler mümkündür.

Köpek distemper Tedavisi

Distemper için spesifik bir tedavinin etkili olduğu kanıtlanmamıştır. Tedavi destekleyici bakımdan oluşur ve şunları içerebilir: kusma ve uzun süreli anoreksi için sıvı desteği, beslenme desteği ve anti-emetik tedavi, pnömoni için nebulizasyon ve coupage ve antibiyotik tedavisi.

Nörolojik bulguları kötüleşen köpeklerin prognozu zayıftır. Köpekler hayatta kalırsa, nörolojik hasar genellikle kalıcıdır, ancak bu köpekler stabilize olabilir ve hasar çok şiddetli değilse makul bir yaşam kalitesine sahip olabilir.

Kaynaklar:

https://www.akc.org/expert-advice/health/distemper-in-dogs/

https://www.uwsheltermedicine.com/library/resources/canine-distemper-cdv#Distempter


Hastalık kategorisi: Nörolojik , Sindirim , Solunum
Hastalığın görüldüğü ırklar: Köpek