Sekans Lab Blog

Kolostrum transferinin serum göstergeleri

Kategori: BİYOKİMYA

 

Pasif bağışıklık yetersizliği; kolostrumdaki yetersiz IgG konsantrasyonu, yeterli kolostrumun nakledilememesi ve IgG emici kusurlar ile doğrudan ilişkilidir. Doğumdan 24 saat sonra, bağırsak epitelinin, makromolekülleri emme yeteneği kaybolur ve pasif bağışıklık eksikliği oluşur. Serum IgG, GGT ve Total protein ölçümleri buzağılarda pasif transfer başarısızlığının en yaygın göstergeleridir.

Gama-glutamil transferaz (GGT)

IgG ölçümlerinin pahalı ve zaman alıcı olduğunu iddia eden birçok araştırmacı, pasif bağışıklığı kanıtlayacak enzimleri ve bu enzimlerdeki değişiklikleri araştırmıştır. GGT gibi enzimlerin saptanması, yeni doğan buzağılarda pasif bağışıklık ve kolostrum tutulumu hakkında önemli bilgiler sağlar. Aslında, kolostrum alan hayvanlarda, maternal GGT enzimi, yüksek dozda immünoglobulinler ile birlikte alınır ve bu enzimin buzağı kanındaki seviyesi artar.

Yapılan pek çok araştırmada, iyi kolostrum almış buzağılardan alınan kan örneklerindeki serum gama glutamil transpeptidaz (GGT) seviyeleri, kötü kolostrum emilimi olan buzağılara ve normal ineklere oranla çok daha yüksek bulundu. Yetişkin bir sığırın normal GGT seviyesinin 60 katının üzerindeki değerler gözlendi. Bu yüksek GGT seviyelerinin yetişkin değerlerine düşmesi yaklaşık 5 hafta sürdü. Yeterli kolostrum almamış veya absorbe etmeyen buzağılarda ise, yetişkin sığırların normal kabul edilen GGT seviyeleri gözlendi.

Serum Total Protein (TP)

Bazı araştırmacılar, yaşamın erken evrelerinde serum TP değerleri 5 g/dL’ den düşük olan buzağılardaki ölüm oranlarının, 6 g/dL yüksek serum TP konsantrasyonuna sahip olanlardan 3 ila 6 kat daha fazla olduğunu bulmuşlardır. Serum TP seviyeleri çok spesifik değildir, ancak 6 g/dl'nin üzerinde yeterli pasif bağışıklık belirtisi olduğu düşünülmektedir. Araştırmacılar, yeterli kolostrum alan buzağılarda pasif transfer başarısı ile GGT enzimi düzeyleri arasında pozitif bir korelasyon olduğunu bulmuş ve yüksek IgG seviyelerinde GGT enzimi ve TP konsantrasyonlarının yüksek olduğunu bildirmişlerdir.

Daha yakın tarihli bir çalışmada, normal buzağılarda 5.2 g/dL serum TP konsantrasyonunun, %80'den daha yüksek hassasiyette 1000 mg/dL IgG konsantrasyonuna eşit olduğu bildirilmiştir. Diğer bir çalışmada ise 5,5 mg/ dL protein seviyeleri, başarılı bir pasif transferin göstergesidir denmiştir.

Sonuç olarak; GGT enzim seviyeleri ve TP konsantrasyonları, pasif transfer başarısızlığının belirlenmesinde ve yeni doğan buzağılarda IgG konsantrasyonlarının ölçülmesinde önemli ipuçları sağlar.

Kaynak:

https://www.oatext.com/indicators-of-passive-immunity-failure-in-neonatal-calves.php